اخبار تاجیکستان

جایزة بین‌المللی گلنظر کلدی در اروپا


جایزة بین‌المللی گلنظر کلدی در اروپا امروز، 09: 45

گلنظر کلدی، شاعر شناختة تاجیک و مؤلف سرود ملّی تاجیکستان با“diploma di merito”و نشان اروپا در سال 2016 قدردانی شده است.

بنا به اطلاع عطا میر‌خواجه ‌، نایب رئیس اتّفاق نویسندگان، دیپلم و نشان اروپا به شاعر تاجیک با قرار پلتة اروپا سپرده شده است: “جایزة عالی اروپا به طریق رایگان برای گذاشتن سهم ارزنده در ساحه‌های علم، معارف و فرهنگ داده می‌شود. همزمان به غالب جایزه شهادتنامة پلتة اروپا تقدیم می‌شود، که دارای شکل شناسنامه بوده، از 14 صحیفه عبارت است و به او هنگام سفر به خارجه امتیاز می‌دهد. حجّت مذکور تمام منصبداران را وظیفه‌دار می‌نماید، که به صاحب شهادتنامه کمک و مساعدت همه‌جانبه نمایند ”.

گلنظر کلدی 20 سپتامبر سال 1945 در روستای در-در ناحیة عینی تولد شده است. فارغ التحصیل فکولتة زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان در سال 1966 می‌باشد. از سال 1966 تا 1973 به حیث خبرنگار و بعداً معاون سرمحرر روزنامة "کامسامال تاجیکستان" کار کرده است. سال 1973 معاون رهبر شعبة ادبی مجلّة "صدای شرق" تعیین گردیده، سالهای 1975-1977 همچون ترجمان در افغانستان فعالیت کرده است. بعد بازگشت از افغانستان تا سال 1991 در "صدای شرق" کار می‌کند. نخستین مجموعة شعرهای او با نام "رسم سربازی" سال 1969 نشر شده است.

سال 1994 در یک آزمون از میان 114 پیشنهاد، شعر او گیمن تاجیکستان اعلان شد.
منبع:
My Webpage

ارسال نظر جدید