معرفی ایران / شهرهای مهم ایران

شهرهای ایران


 شهرهای ایران

 شهرهای ایران

فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت

تهران؛ پرجمعیت‌ترین شهر ایران.
مشهد؛ دومین شهر پرجمعیت ایران.
اصفهان؛ سومین شهر پرجمعیت ایران.
کرج؛ چهارمین شهر پرجمعیت ایران.
تبریز؛ پنجمین شهر پرجمعیت ایران.
شیراز؛ ششمین شهر پرجمعیت ایران.
اهواز؛ هفتمین شهر پرجمعیت ایران.
قم؛ هشتمین شهر پرجمعیت ایران.
کرمانشاه؛ نهمین شهر پرجمعیت ایران.
ارومیه؛ دهمین شهر پرجمعیت ایران.
رشت؛ یازدهمین شهر پرجمعیت ایران.
زاهدان؛ دوازدهمین شهر پرجمعیت ایران.
کرمان؛ سیزدهمین شهر پرجمعیت ایران.
اراک؛ چهاردهمین شهر پرجمعیت ایران.
همدان؛ پانزدهمین شهر پرجمعیت ایران.
یزد؛ شانزدهمین شهر پرجمعیت ایران.
اردبیل؛ هفدهمین شهر پرجمعیت ایران.
بندرعباس؛ هجدهمین شهر پرجمعیت ایران.
زنجان؛ بیستمین شهر پرجمعیت ایران.
قزوین؛ بیست و یکمین شهر پرجمعیت ایران.
سنندج؛ بیست و دومین شهر پرجمعیت ایران.
خرم‌آباد؛ بیست و سومین شهر پرجمعیت ایران.
گرگان؛ بیست و چهارمین شهر پرجمعیت ایران.
ساری؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیت ایران.
قدس؛ بیست و هفتمین شهر پرجمعیت ایران.

 

 

1 نظر

ارسال نظر جدید