کمیته ها تخصصي / کمیته فرهنگی و هنري

نخستین جلسه ی «گروه زبان و ادب » انجمن دوستی ایران و تاجیکستان تشکیل شد


جلسة گروه زبان و ادب در تاریخ 16 دیماه 1392 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل شد.

 

در این جلسه آقایان: دکترعلی اشرف مجتهد شبستری، دکتر علی رواقی، دکتر محمدجعفر یاحقی،  حسن قریبی، و خانم سحر وحدتی حسینیان حضور داشتند.

 

دراین جلسه، که برای فعالتر کردن این گروه و برنامهریزیهای جدید تشکیل شده بود، پیشنهادهای مناسبی مطرح شد که از آن جمله است:

 

 1- حمایت از انتشار کتابهای نویسندگان تاجیکی در ایران و برگردان برخی آثار تاجیکی به فارسی.

 

 2- برگزاری شب شعر و جلسات فرهنگی و ادبی در مشهد.

 

 3-انتشار مقالات تحقیقی و پژوهشی در «مجلة پاژ» که مرکز مطالعات و پژوهشهای آسیای میانه دانشگاه فردوسی مشهد آن را منتشر میکند. در این زمینه دکتر یاحقی اظهار کردند که اعضای انجمن میتوانند مقالات خود را در حوزة آسیای میانه و تاجیکستان برای این مجله ارسال کنند و هیئت تحریریه نیز در صورت تأیید آن، اقدام به انتشار مقالات خواهد کرد. ایشان اظهارامیدواری کردند که این مجله بابی باشد برای گسترش مراودات فرهنگی بین دو کشور.

 

 

 

دکتر یاحقی(عضو فرهنگستان زبان و ادب، رئیس فرهنگسرای فردوسی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و متخصص آسیای میانه) اعلام آمادگی کردند نمایندگی انجمن در مشهد را فعال تر کنند.

 

 اعضای شرکتکننده در این جلسه اظهار امیدواری کردند که برنامههایی برای فعال شدن گروه زبان وادب اعلام کنند که در جلسات بعدی با حضوربقیة اعضای گروه مطرح و تصویب شود.

 

 دکتر شبستری نیز تمایل انجمن را برای تشکیل نمایندگیهایی در شهرهای ایران، بهویژه مشهد، شیراز و تبریز ابراز کرد و اینکه با حضور این نمایندگیها برنامههایی برای ارتباط بهتر بین دوکشور به اجرا درآید. مقرر شد که از طریق سایت انجمن به اعضای محقق و پژوهشگر پیشنهادشود با مجلة پاژ همکاریهای فعالی داشتهباشند.

 

ارسال نظر جدید