کمیته ها تخصصي / كميته اجتماعات و ارتباطات

کمیته اجتماعی – ارتباطات


کمیته اجتماعی ارتباطات

 

رییس کمیته اجتماعی ارتباطات :

 

اهداف کلی کمیته :

 

تلاش و کوشش در جهت توسعه مطلوب ارتباطات اجتماعی میان دو کشور؛

 

همکاری و ارتباط لازم با دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق.

 

اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای رسانه ای موجود برای شناساندن و معرفی دو کشور برابر قوانین و مقررات؛

 

 

ارتباط و همکاری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق.

 

تلاش در جهت توسعه روابط از طریق ایجاد ارتباط بین شخصیت های برجسته دو کشور؛

 

ایجاد زمینۀ تشویق رسانه های جمعی برای تهیه مقالات و برنامه های سمعی، بصری از تحولات و رویدادهای مختلف دو کشور؛

 

 

 

ایجاد ارتباط متقابل میان سازمانهای مردم نهاد (NGO) دو کشور ؛

ارسال نظر جدید