کمیته ها تخصصي / كميته علمي و فني

کمیته علمی و فنی


کمیته علمی و فنی :

 

رییس کمیته :

 

                         دکتر کیانوش دقیقی

تحصیلات :

 

 

پزشک

 

 

تجارب کاری :

 

اهداف و وظایف کمیته علمی و فنی :

 

برقراری ارتباط با پزشکان دو کشور مبنی بر همکاری بیشتر؛

 

مبادله کتاب، مطبوعات و مجلات علمی، پژوهشی دو کشور؛

 

 

تلاش در جهت برقراری مبادله هیأت هایی از دانشمندان، اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان دو کشور؛

 

 

طراحی همایش ها در جهت تبادل نظر میان اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دو کشور؛

 

 

کمک به ترجمه و تألیف کتب علمی، آموزشی، پژوهشی در راستای گسترش روابط علمی دو کشور؛

 

 

کمک به تبادل متقابل اطلاعات مربوطه به انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی علمی دو کشور؛

 

 

شناسایی و معرفی شخصیتهای علمی و مؤسسات علمی پژوهشی دو کشور؛

 

 

تلاش در جهت حل مشکلات علمی، تحقیقی، پژوهشی، محققان و پژوهشگران دو کشور 

ارسال نظر جدید