منابع علمي و فرهنگي

شعری از لایق شیرعلی


شعری از لایق شیرعلی

فوّاره می زند خون از دیدگان مادر

ای وای جان مادر  ،  ای وای جان مادر

بهر نژاد ملت ، بهر نجات ملت

بی نام و بی نشان شد نام و نشان مادر

روی زمین چه دارد ، روی جهان چه دارد

در زیر خاک خفته جان جهان مادر

گردون فرو فتاده ، چون بام گور مادر

گور است ربع مسکون ، بر آرمان مادر

کور است کرّه ی ارض ، داغ دلش نبیند

گوش فلک ندارد تاب فغان مادر

تیر و کمان فزون شد ، چندین جوان نگون شد

تیری نخورد رحم ، قدّ کمان مادر

چون تیر کرد شلیک ، پر ریخت خون تاجیک

نجمی نماند رخشان در آسمان مادر

دست از جهان بشسته ، در کنج غم نشسته

مرغی نمی سراید در آشیان مادر

دیگر ز خود نبالد ، بر شش جهت بنالد

کو پاسدار مادر ، کو پاسبان مادر

شاید که زنده گردد طفل جهان ندیدش

تا روز حشر نالد روح نوان مادر

تنهاست زیر گردون ، افسرده و جگر خون

 

حیف زمین مادر ، حیف زمان مادر

ارسال نظر جدید