منابع علمي و فرهنگي / مقالات و نشريات

شعر مرد تاجیک


شعر  مرد تاجیک

مرد تاجیک آمد
کوله بار وطن روی دوشش
دست های بلندش
رنگ مستی و شور است
در نسیم دو چشمش
عاشقی و سرور است
مژّه های سیاهش
همچو امواج دریا
رو به سوی افق های دور است
آشنایی دیرین
در صدایش مصوّر
طعم مهر و صفایش
چون نیاکان سفید و صمیمی است
یاد همخونی سال ها پیش
قرن ها جاری و
زنده در ماست
گوئیا سایه هامان
از کهن روزها
هم نوایند
پس چرا مردم ما
باز از هم جدایند؟
گرچه از نسل پاکیزۀ آریایند
آبان 1386
دوشنبه- تاجیکستان

ارسال نظر جدید