منابع علمي و فرهنگي / مقالات و نشريات

انتشار مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره نوروز ایران در نشریه آموزگار چاپ تاجیکستان

با هماهنگی مریم بانو فرغانی روزنامه نگار ، نویسنده برجسته تاجیک و برنده جایزه معتبر ادبی صدر الدین [..]