اخبار انجمن دوستی

آشنایی با مهمان بختی رئیس اتفاق( اتحادیه ) نویسندگان تاجیکستان


<

مهمان بختی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان ,ماه مارس سال 1946 در ناحیه غَرم به دنیا آمده‌است .

به نوشته خبرگزاری آزادگان وی در سال 1958 آموزشگاه آموزگاری و در سال 1963 دانشکده تاریخ و ادبیات دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان را به پایان رسانده‌است .

از سال 1995 تا 2000 نماینده مردمی مجلس عالی تاجیکستان ,از حوزه انتخابی 35  ناحیه غرم و همزمان رئیس کمیسیون آداب و امتیاز‌ها بوده و درسال 2005 عضو مجلس ملی شد .

در سال 1999 مدیر شعبه تبلیغات ادبیات اتحادیه نویسندگان و سپس در سال‌های 2004 و 2009 ,دو بار به عنوان رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان انتخاب ‌گردیده وناکنون این سمت را به عهده دارد .

مهمان بختی مولف درام های " شاه اسماعیل سامانی”, “موی سفید” مجموعه شعر" الهام”, " آرزو‌های شیرین " و غیره می‌باشد .بسیاری از آثار او به زبانهای روسی ,اوکراینی ,ازبکی و قرقیزی ترجمه و نشر شده‌اند .

 

در اینجا توجه  بازدیدکنندگان گرامی تارنمای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان را به یکی از اشعار وی جلب مینماییم:  

 

از ازل تا به ابد قسمت من ایران است

که نشــانش پرِ سیمرغ و دل شیران است

همه گویند که ایران چه بزرگ است، بزرگ             

این همــه در سخن و در خرد پیران است

تاکنون دشمن افزون تو از کینه و رشک

از  بلندای مقام تو بسا حیران  است          

بخت بدبین که میان تو و من قافله هاست     

تخت سامان و قباد آه ببین ویران است

دوستم قیمت هم دستی و هم بستی دان

به همین روزی ما گردش این دوران است

ره مهرمن وتو دانم از امروز و پگاه

از بخارا و دوشنبه به دل تهران است.

ارسال نظر جدید