اخبار انجمن دوستی

سپاس نامه نوروزی یکی از اعضای انجمن خطاب به ملت تاجیک


سپاس نامه نوروزی یکی از اعضای انجمن خطاب به ملت تاجیک

 

خاک سامان باز هم سوی تو مهمان آمدم

با دو صد اَرمان پاک و با دل و جان آمدم

با وجود راه دور و برف و بوران مسیر

با چراغ دوستی از سوی ایران آمدم

گشته نوروزت جهانی ، باشکوه و طنطنه

بهر درمان دل و این جان سَرسان آمدم

باشد آن نوروزگاهت جلوه فرهنگ و فر

واله دیدار آن دُر دِرَخشان  آمدم

زنده گردانیده ای نوروز را با فَرَهی

زین سبب با خُرمی بر خوان یاران آمدم

رشتۀ مهری فکندی بر دلم ای نازنین

از برای دیدنت دیدی چه شادان آمدم

خانه هایت می بَرَد روحم به دوران قدیم

بهر این مِهرآشیان در ملک سامان آمدم

خسته ام ازاین هوای سُربی دور و بَرَم

سینه مالامال درد و زرد و نالان آمدم

نیست دیگر در دیارم ذره ای جای نَفَس

از برای آسمان نیلی و آن آبشاران آمدم

سیردریای عزیزت آب کوثر باشدم

شادمان اندر برِ وَخش و زرافشان آمدم

مهربانی و نکوئی باشدت یک ویژگی

تشنه این گنج چون لعل بدخشان آمدم

زآنکه هستی با سخاوت میزبان دادرایرانیت

با خوشی  اندر دیار همتباران  آمدم

وصف زیبایی و حُسن تو ندانستم هَمی

زین سبب  جوینده و حیران و پُرسان آمدم

چون شنیدم یک دو صد شعروغزل درهر گذر

سرخوش از آنم که چون گردن فرازان آمدم "             

 

ه- تهرانی

نوروز 1393، دوشنبه –تهران

 

توضیحات:

ابیات هشتم و نهم : اشاره به هوای آلوده تهران و مقایسه آن با آسمان نیلگون و هوای پاکیزه تاجیکستان

وخش و زرافشان : رودهایی پرآب و خروشان در تاجیکستان

دادَر : برادر کوچک

 

ارسال نظر جدید