اخبار انجمن دوستی

عیادت سرپرست سفارت ایران و رئیس انجمن دوستی از دل افروز اکرامی


 

  روز شنبه 11 آکتبر (19/7/1393)  آقایان صدری سرپرست سفارت ج.ا.ا در تاجیکستان و علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستي‌ ایران ‌و تاجیکستان با حضور در منزل چهره ماندگار در عرصه فرهنگ و ادبیات ایران و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی مرحوممحمدجان شکوری بخارایی از همسر عالمه و فرهیخته این ایشان عیادت کرده و از زحمات این بانوی ادیبه تقدیر کردند.

در این برنامهآقای شبستری با نقل خاطراتی از استاد شکوری و تلاش ایشان در حفظ و ترویج زبان و خط فارسی در تاجیکستان از عدم امکان حضور سرکار خانم اکرامی به علت کسالت در برنامه گرامی داشت استاد شکوری که در شهریور ماه سال جاری درانجمن مفاخر ایران برگزار شده است ابراز تاسف کرده و با آرزوی سلامتی برای ایشان کتاب یادبود این برنامه را تقدیم خانم اکرامی کرد.         

 خانم اکرامی در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور سفیر ایران و رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در منزلشان و با تشکر از حمایتهای همه جانبه ایران از استاد شکوری، گزارشی از   فعالیتهای پژوهشی که هم اکنون در باره آثار مرحوم شکوری در حال انجام است از جمله ثبت و تایپ یادداشتها و نامه های استاد را ارائه کردند.            

وی همچنین درخواست کرد که با توجه به طلبات بسیار و نیاز فرهنگی امروزه نسبت به تجدید چاپ کتاب "خراسان است اینجا "و همچنین برگردان کتاب " پان ترکیسم " استاد شکوری و انتشار آن اقدام شود. این پیشنهاد از سوی سرپرست سفارت مورد قبول قرار گرفته و قرار شد این اقدام در اسرع وقت از سوی پژوهشگاه سفارت انجام پذیرد.

 آقایان صدری و شبستری پس از عیادت از همسر استاد محمدجان شکوری با حضور در گورستان لوچاپ بر سر گور استاد مرحوم  حضور یافته و فاتحه ای قرائت نمودند.

 

مجید اسدی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

دوشنبه

ارسال نظر جدید