اخبار انجمن دوستی

شعری از نجیب بارور ، شاعر افغانستانی در باره ی تهران و دوشنبه و کابل


هـر کُـجـا مــرز کــشـیـدند، شمـا پُـل بـزَنید
حرف «تهران» و «دوشنبه» و «سرِپُل» بزنید
مـشتـی از خـاک بـخـارا و گِـلی از شیـراز
با هـم آرید و بـه مخـروبه ی کـابـل بزنید
نه بگویید، به بـت‌های سیاسی نه، نه!
روی گـور هـمـه‌ی تفـرقـه‌ها گُـل بزنید
قـاصدک حـرف مـرا ، پیـش ز مـن می‌آرد
زعفران را به روی سوسن و سنبل بزنید
تـو و او و مـن و مـا هـیـچ بـه جـایـی نرسد
حرف «تهران» و «دوشنبه» و «سرپُل» بزنید

ارسال نظر جدید