اخبار انجمن دوستی

یکهزار و دویست سامانی مکافات ( جایزه) وزیر فرهنگ تاجیکستان به بهترینهای سال 2014


 

کتاب " دیگر عشق " اثر گلرخسار صفی یوا شاعره ی معروف تاجیک غالب ( برنده) آزمون جمهوریوی کتاب 2014 شد.

بنا به اعلان وزارت فرهنگ که برگزار کننده این آزمون است ، از خانم صفی یوا با یکهزار و دویست سامانی و دیپلم افتخار قدردانی شده است.

هم چنین به گزارش خبرگزاری آزادگان در آزمون مذکور کتابهای "دیوان فرزانه خجندی"  ، " زندگی هم نفسی " از کرامت الله میرزا و " خامه سوزن"  نظام قاسم با مکافات ( جایزه ) پولی تا 1200 سامانی و دیپلم افتخار سرفراز گردیدند.

در ضمن کتاب  " محقق صاحب مکتب" اثر عَلَم خان کوچاروف نیز در این آزمون غالب آمده و به مولف آن هزار و صد سامانی و دیپلم افتخار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان داده شد. به مولف سلسله کتابچه های کودکانه ی " قافیه بازی " ، " مورچَه یَک     ( مورچه کوچک)  بد نفس"  ، "نوروز "، " الفبای خودآموز"  و "  بدنفسک"   اثر لطافت کنجایوا نیز مکافات پولی در حجم ششصد سامانیو دیپلم افتخار تقدیم گردید.

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید