اخبار انجمن دوستی

حسن احمد پور


 

قابل توجه مراجعه کنندگان به سايت انجمن دوستي ايران و تاجيکستان


به اطلاع مي رساند که آقاي حسن احمد پور از تاريخ اول خرداد ماه 1391 هيچ گونه سمتي در اين انجمن ندارد لذامکاتبات و فعاليت هاي ايشان تحت لواي انجمن مورد تاييد هيات مديره نمیباشد.

ارسال نظر جدید