اخبار انجمن دوستی

سینما و تلویزیون ایران امروزه پیام خود را به ملتهای جهان میرساند...


ستاره صفراوا بازیگر تاجیک : باطل بودن ادعاهای برخی کشورها درباره ایران با یک بار سفر به این کشور روشن می شود.
بازیگر تاجیک نقش " لیلی"  در سریال ایرانی " در چشم باد " معتقد است که سینما و تلویزیون ایران امروزه  پیام خود را به ملتهای جهان میرسانند و همزمان از ایران چهره ای انسانی و فرهنگی به نمایش می گذارند که کاری بس بزرگ است.
"

سینما و تلویزیون ایران امروزه  پیام خود را به ملتهای جهان میرساند...

 

ستاره صفراوا در گفتگوی اختصاصی با دفتر خبرگزاری فارس در دوشنبه در سال 1390 چنین گفته بود :
“ امروز برخی رسانه ها و حتی سینماهای برخی کشورها تلاش می کنند که چهره ایران را در ذهن و افکار عمومی جهان خدشه دار کنند و به همین دلیل تصویری خشن و ترسناک از ایران برای افکار عمومی جهان تصویر می کنند که ایران را تهدیدی برای جامعه ی بشریت جلوه دهند  اما کافیست که هر کسی یک بار به ایران سفر کند تا به باطل بودن این ادعاها پی ببرد و به این حقیقت برسد که ایرانیان مردمی شریف هستند و به دنبال فرهنگ ، دانش و علم بوده و پیام آنان  به جهانیان پیام صلح ، سازندگی  بردیاری و دوستیست.
صفراوا تصریح کرد : به دلیل همین ویژگیهاست که از اکثر فیلمهای ایرانی در بسیاری از نقاط جهان استقبال می کنند و من فکر میکنم هدف  اصلی فیلمهای ایرانی مرهم نهادن بر روی زخمهای جامعه ی بشریست .  بنابراین شک ندارم که هنر و فیلم ایران با این رویکرد بشرمحوری بیش از پیش فراگیر و جهانی خواهذ شد.
لینک سیریلیک مصاحبه کامل با این بازیگر تاجیک در ذیل این سطور آمده است.
 
هژیر تهرانی

سینما و تلویزیون ایران امروزه  پیام خود را به ملتهای جهان میرساند...

ارسال نظر جدید