اخبار انجمن دوستی

سفرنامه مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی واز اعضای انجمن دوستی ایران وتاجیکستان دفتر مشهد


 

فایل این سفرنامه را میتوانید از لینکذیل دانلود نمایید.

 

 [attachment=15:-.pdf]

 

 

 

سفرنامه مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی واز اعضای انجمن دوستی ایران وتاجیکستان دفتر مشهد

 

سفرنامه مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی واز اعضای انجمن دوستی ایران وتاجیکستان دفتر مشهد

 

سفرنامه مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی واز اعضای انجمن دوستی ایران وتاجیکستان دفتر مشهد

 

سفرنامه مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی واز اعضای انجمن دوستی ایران وتاجیکستان دفتر مشهد

 

 

 

ارسال نظر جدید