اخبار انجمن دوستی

دومین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستانبه گزارش خبرگزاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان (ایرتاج) ؛روز چهارشنبه 16 دی ماه 1394، دومین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان تشکیل شد.

-  در آغاز این جلسه، خانم مقدسی، گزارش جلسه های فشرده و فوق العاده ای را که  با حضور چند تن از اعضای هیئت مدیره جهت تکمیل و تنقیح اساسنامه تشکیل شده بود، ارائه کردند.


-  تبادل نظر در خصوص شیوه اطلاع رسانی و مدیریت سایت و دیگر فضاهای مجازی انجمن و تأکید بر ضرورت مدیریت و هماهنگی بیش از پیش بر این رسانه ها، با مدیریت محتوایی تیم تحریریه و نظارت آقای دکتر تهرانی؛ از دیگر موضوعات این جلسه بود.


موضوعات دیگری که  به بحث و تبادل نظر گذاشته شد عبارت بودند از:


-  پیگیری رایزنی های اعضای هیئت مدیره درخصوص مکان یابی برای دفتر انجمن
-  گزارش ادامه امور اداری مربوط به مجمع عمومی گذشته  در وزارت کشور
-  تبادل نظر در خصوص چگونگی راه اندازی کمیته های "اقتصادی" و "زبان و ادبیات فارسی" به کمک کارشناسان و اعضای علاقه مند و توانا.

 

ارسال نظر جدید