اخبار انجمن دوستی

اولین جلسه تخصصی بررسی و پی ریزی کمیته اقتصادی انجمن تشکیل شد.


به گزارش خبرگزاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان (ایرتاج) ؛ اولین جلسه تخصصی بررسی و پی ریزی کمیته اقتصادی انجمن تشکیل شد.
روز سه شنبه، 29 دی ماه 1394، بنابر تصویب هیئت مدیره و با پیگیری خانم دکتر حسن زادگان ، تعدادی از اعضای هیئت مدیره با چند تن از کارشناسان اقتصادی، طی جلسه ای، به بررسی چگونگی تأسیس کمیته اقتصادی انجمن پرداختند.
در ابتدای جلسه آقای دکتر شبستری به سابقه موضوع و عدم توفیق و فعالیت کمیته های اقتصادی در هیئت مدیره های دوره های پیشین اشاره و با توجه به امکانات بکر و توانایی های اقتصادی کشو رتاجیکستان، ابراز امیدواری کردند که با پی ریزی و فعالیت این کمیته بتوان به بهبود روابط تجاری دو کشور و نیز تأمین بخشی از هزینه های اقدامات فرهنگی و انساندوستانه انجمن، مساعدت کرد.
در ادامه کارشناسان حاضر با بیان تجربیات خود در مبادلات تجاری با تاجیکستان، به ارائه نظرات و پیشنهادهایی پرداختند.
در پایان این جلسه مقرر شد آقای دکتر جعفری، طرح و برنامه ای برای تأسیس این کمیته، به هیئت مدیره ارائه نمایند و بررسی های بیشتر در این خصوص در جلسات هیئت مدیره و جلسات تخصصی کمیته و با دعوت از اعضای انجمن و کارشناسان علاقه مند، پیگیری شود.

ارسال نظر جدید