اخبار انجمن دوستی

برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.


به گزارش خبرگزاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان (ایرتاج) ؛ چهارمین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان روز چهارشنبه 30 دی ماه 1394، تشکیل شد.
جلسه با گفت‌وگو دربارۀ جلسۀ اقتصادی (تشکیل شده در 29/10/94) آغاز شد. اعضا اظهار امیدواری کردند که با همت آقای دکتر جعفری، طرح کمیتۀ اقتصادی انجمن ارائه شود و این کمیته شکل گیرد.
آقای دکتر اسدی ضمن گزارش فعالیتهای هفته گذشته خود در خصوص امور انجمن، مکانی را را برای دفتر انجمن پیشنهاد دادند و مقرر شد به سعی دکتر شبستری و دکتر حسن زادگان پیگیری لازم صورت گیرد. ایشان همچنین خبر انتشار قریب الوقوع قرآن منظوم دکتر امید مجد به سه خط عربی، فارسی و سیریلیک را اعلام کردند و مقرر شد انجمن دوستی با مساعدت معنوی خود، در نشر این کتاب شریف، مساعدت و بنامه رونمایی آن را در ایران برگزار نماید.
تبادل نظر درخصوص انتخاب دبیر اجرایی از دیگر مباحث این جلسه بود که در جلسات آتی نیز پیگیری خواهد شد.
سایت و برنامه های مورد نظر مدیر تحریریه برای ارتقای آن، همایش اقتصادی کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و ... در اردیبهشت سال آتی، تنظیم متن اولیه تفاهمنامه با سازمان فرهنگی شهرداری تهران به قلم خانم دکتر شریفی، شرکت یا عدم شرکت تاجیکستان در نمایشگاه کتاب سال آتی تهران از دیگر مواردی بود که در این جلسه درباره آنها گقتگو شد.
در این جلسه مقرر شد، آقای دکتر اسدی، به عنوان نماینده انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در آن کشور، بررسی های لازم برای گسترش فعالیتها و تأسیس دفتر نمایندگی انجام و گزارش آن را به هیئت مدیره منعکس نمایند.
در پایان جلسه و باتوجه به تقاضاهای متعدد برای عضویت، مقرر شد فعلا و پیش از شکل گیری دبیرخانه و تعیین مسؤول این امر، فرمهای عضوگیری از طریق سایت در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هیئت مدیره در جلسات خود، به تقاضاهای رسیده، پاسخ دهد.
این جلسه که در ساعت16 آغاز شده بود، در ساعت20:30 به پایان رسید.

ارسال نظر جدید