اخبار انجمن دوستی

مانور نظامی در مرغاب


چاره بیني‌ آموزشي‌. رحيمزاده در مشق گاه صحرایي‌ “مرغاب”

انتشار شد: 1 فيورال، 2016 - 08:05

با شرکت رمضان رحيمزاده، وزیر کار‌های داخله تاجیکستان در مشق گاه صحرايی‌ “مرغاب”، واقع در شهر وحدت چاره بیني‌ آموزشی برگزار شد.

بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وکد، چاره بینی 31  ينور برگزار شد، که در آن رمضان رحيمزاده،  کارمندان بخش‌های آپيرتيوي‌ مقامات، جوانان فعال گروه “پيشاهنگ” شرکت کرده اند. هدف از برگزاری این چاره بینی ‌را “بلند برداشتن ملکی کسبي‌ کارمندان سمت آپیرتیوی، آگاهانیدن جوانان با خطر‌و تهدید‌های زمان معاصر، همکاری میلیتسیه با جامعه در مبارزه با جنایتکاری” نامیده اند.

http://tojnews.tj/tj/news/chorabinii-omuzishii-rakhimzoda-dar-mashkgokhi-sakhroii-margob

ارسال نظر جدید