اخبار انجمن دوستی

انتصاب مدیر سایت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


به پیشنهاد و تصویب هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، جناب آقای رضوان علیجانی به عنوان مدیر سایت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان منصوب شدند.
آقای علیجانی از اعضای قدیمی و فعال انجمن بوده اند و پیش از این مسؤلیتهای مختلفی ازجمله عضویت در هیأت مدیره انجمن را بر عهده داشته اند.
در حکم انتصاب ایشان که به امضای ریاست انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری رسیده است آمده:
ضمن قدردانی از همکاری های پیشین جناب عالی؛ طی این حکم به عنوان مدیر سایت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان منصوب می شوید. امید است با همکاری گروه تحریریه و دیگر اعضای انجمن، شاهد رشد ارزشمند کیفی و کمی امور سایت باشیم.

 

روابط عمومی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

انتصاب مدیر سایت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید