اخبار انجمن دوستی

آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


 

بسمه تعالی

 

 

 

بدینوسیله به آگاهی اعضای محترم انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  می رساند؛ در تاریخ چهارشنبه 27  آذرماه سال جاری ، جلسه مجمع عمومی از ساعت 15:30  تا  30 :17  در مکان" سازمان ایرانی مجامع بین الملل"  در مرکز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه ج.ا.ا ، واقع در نیاوران خیابان شهید آقایی ، با موضوعات زیر برگزار می گردد. از این رو از تمام اعضا  دعوت می شود تا  در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند .

موضوعات جلسه ی مجمع عمومی : 

- گزارش رییس هیات مدیره  

- گزارش بازرس

- انتخاب هیات مدیره  و بازرس جدید

- تعیین حق عضویت در سال 1393

شایان توجه است که :

الف- فقط اعضا ی رسمی انجمن می توانند در جلسه  مجمع حضور یابند . عضو رسمی کسی است که تقاضای او از سوی هیات مدیره پذیرفته شده و تا پیش از رسمیت یافتن جلسه  مجمع ،حق عضویت خود را پرداخت نموده است.

        ب -  حسب بندهای 12 و 13 آیین نامه ی عضویت در انجمن( مصوبه ی 30مهر 1392) :

 

12-کسانی می توانند در انتخابات مجمع عمومی داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرسی شوند که حداقل یکسال از عضویتشان (بطور فعال ) در انجمن گذشته باشد.

 

13-تمامی نامزدهای شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسی ، می بایست  تا یک روز پیش از برگزاری مجمع ، تقاضای کتبی خود را از طریق رییس یا دبیر اجرایی و یا  پایگاه اینترنتی انجمن  به هیات مدیره اعلام نمایند .

 

ج - اعضایی که به هر دلیلی نمی توانند در جلسه ی مجمع عمومی حضور یابند ، می توانند به یکی از اعضا حاضر  وکالت کتبی دهند و هر عضو حاضر فقط می تواند وکالت یک عضو غایب را بعهده گیرد . حضور نامزدهای هیات مدیره و بازرسی در جلسه مجمع عمومی الزامیست .

 

ارسال نظر جدید