اخبار انجمن دوستی

گزارش جلسۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با مؤسسۀ فرهنگی اکو


گزارش جلسۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با مؤسسۀ فرهنگی اکو

 

 

 

این جلسه در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1392 در دفتر مؤسسۀ فرهنگی اکو برگزار شد. در این جلسه نمایندگانِ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان آقایان مرتضی ندایی(نایب رئیس انجمن) ، عبدالرحمان حسنی(دبیر انجمن) و خانم مهناز مقدسی (مدیر پایگاه اینترنتی انجمن) و نمایندگان مؤسسۀ فرهنگی اکو آقایان قافله‌باشی و شاه منصور بودند.

 

در این جلسه که برای بررسی همکاری‌های فیمابین تشکیل شده بود، توافق‌های زیر صورت گرفت:

 

1 .برخی نشست‌های تخصصی، پخش فیلم (در موضوع تاجیکستان)، نمایشگاهای هنری و فرهنگی با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شود.


2 .برای برگزاری هفتة فرهنگی و هنری تاجیکستان در خانة هنرمندان ایران ، مؤسسۀ فرهنگی اکو علاقه‌مند به همکاری با انجمن دوستی ایران و تاجیکستان است.


3 .از ماه اردیبهشت سال 93 چند نشست‌ تخصصی با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان برای سیدعلی همدانی در مؤسسۀ اکو برگزار شود.


4 .خبرهای فرهنگی و جلسات و نشست‌های مؤسسۀ فرهنگی اکو در سایت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان منعکس شود و متقابلاً خبرهای انجمن نیز در سایت مؤسسۀ فرهنگی اکو درج شود.

 

 

ارسال نظر جدید