اخبار انجمن دوستی

بازدید هیئت مدیرۀ انجمن از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان


 

 

بازدید هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان از شرکت فناوری بنیاختههای رویان

 

15 بهمن 1392

 

 

 

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران وتاجیکستان با هماهنگی دکتر کیانوش دقیقی، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیتۀ علمی و فنی انجمن، با مدیران پژوهشکدۀ رویان جلسۀ گفتوگو برگزار کرد.

 

 در این دیدار که با هدف بررسی امکان تأسیس شعبهای از این پژوهشکده در کشور تاجیکستان برگزار شده بود. نخست مدیر پژوهشکدة رویان، دکتر ضرابی، برای آشنایی اعضای هیئت مدیره به معرفی این مرکز و فعالیتهای آن پرداخت. شرکت فناوری بنیاختههای رویان که از سال 1384 کار خود را آغاز کرده تاکنون توانسته است با تجهیز 40 هزار سلول بنیادی در بانک سلولهای بنیادی و تأسیس دو شعبه در شهر اربیل عراق و کشور عمان تنها مرکز پژوهشیاین موضوع در منطقه باشد.

 

پژوهش در مورد سلولهای بنیادی، که از پژوهشهای مهم قرن بیستو یکم به شمار میآید، با هدف درمان برخی بیماریهای صعبالعلاج مانند سرطان خون، نارساییهای خونی مادرزادی، بیماریهای پوستی و استخوانی، کمخونی مادرزادی صورت گرفته و تاکنون به نتایج بسیار خوبی رسیده است.

 

سلولهای بنیادی که تفاوت اساسیشان با سلولهای معمولی، قابلیت بازسازی و تکثیر سلولهای سالم است میتوانند پس از پیوند با هر عضو آسیبدیده شروع به ترمیم و ساخت سلولهای سالم در آن عضو بکنند و بدین ترتیب، ضایعات آن عضو را برطرف سازند. دو بخش از بدن انسان که قابلیت کشت سلولهای بنیادی را دارند خون بند ناف و مغز استخوان است که این مرکز تاکنون با اطلاعرسانی محدود، توانسته بانک سلولی مجهزی را تأمین کند.

 

فعالیتهای این مرکز جمعآوری، جداسازی، ذخیرهسازی سلولهای بینادی بندناف است.

 

دکتر ضرابی زمینههای همکاری این مرکز را با دیگر کشورها در سه حوزه مطرح کرد:

 

  1-  ارائۀ خدمات جمعآوری و راهاندازی شعبه بانک خون بند ناف.
  2-  ارائۀ خدمات سلول درمانی در ضایعات غضروفی و بیماریهای پوستی.
  3- ارائة خدمات توریسم پزشکی به بیماران نابارور.

 

دکتر ضرابی در پاسخ به سوال اعضای جلسه در مورد آگاهی مردم از این مرکز اشاره کرد که آشنایی مردم تاکنون فقط از طریق اطلاعات شفاهی متقاضیان ذخیرهسازی سلولهای بینادی و برخی بیمارستانهای پیوند سلول بوده است و افراد با پیشنهاد خودشان با این مرکز ارتباط برقرار کردهاند و از آنجا که این مرکز از بخشهای خصوصی است با محدودیتهایی در مورد پوششدهی سراسری مواجه است، اما در سالهای آینده و در صورت افزایش بیمارستانهای پیوند سلولی و کم شدن هزینههای درمان امید میرود که این مرکز بتواند خدمات گستردهای در سراسر ایران داشته باشد.

 

دکتر ضرابی افزود این مرکز درصدد است با داشتن شعباتی در چند کشور که یکی از آنها تاجیکستان است بانک سلول‌‌های بنیادی خود را تقویت کند و بتواند این حرکت مهم پزشکی را توسعه دهد.

 

دکتر آبرون، مدیر بخش هماتولوژی این مرکز نیز مطالبی در تکمیل صحبتهای دکتر ضرابی ایراد کرد.

 

دکتر شبستری با تقدیر از این حرکت عظیم و اهداف ارزشمند، در مورد مشکلات اقتصادی و کمبضاعتی مردم تاجیکستان و در عینحال نیاز شدید بخشهای بهداشت و درمان در این کشور صحبت کرد و افزود که این خدمت علمی و پزشکی در کشور تاجیکستان نیاز به زمینههای فرهنگی و آگاهیسازی مردم برای آشنایی با این حوزه دارد و شاید بهتر است این مرکز ضمن  خدمترسانی و اقدامات پزشکی در تاجیکستان، گسترش فعالیت‌هایش در کشورهای مشترک‌المنافع را نیز مدنظر قرا دهد.

 

دکتر شبستری نکاتی را نیز برای راهنمایی و برنامهریزی کار در کشور تاجیکستان مطرح کرد. دیگر اعضای هیئت مدیره نیز مواردی را در مشکلات و تسهیلات فعالیتهای اقتصادی و درمانی در تاجیکستان برشمردند و اظهار آمادگی کردند که انجمن هر کمکی بتواند برای احقاق این هدف ارزشمند انجام خواهند داد.

 

اعضای هیئت مدیره در صحبتهایشان به موارد مثبت فعالیتهای درمانی در تاجیکستان از چند جهت اشاره کردند، از جمله امکان تهیۀ تجهیزات پزشکی از کشورهای هم‌جوار، پل ارتباطی بودن تاجیکستان با کشورهای آسیای میانه و روسیه که خدمات پزشکی میتواند آن کشورها را نیز پوشش دهد، و نیز وسعت منابع طبیعی از جمله آب و برق و انرژی در تاجیکستان که میتواند برای بخشهای اقتصادی راهگشا باشد.

 

آقای نهاوندی، معاون مرکز دیابت در شهر دوشنبه، که به تازگی در این شهر تأسیس شده است از مشکلات کار در این کشور صحبت کرد و افزود که با توجه به کمبودهای بسیار ابتدایی در حوزۀ بهداشت و درمان در کشور تاجیکستان، نیاز به ارتباط با مردم و آگاهی رسانی بسیار ضروری است و از انجمن خواست که به طرق مختلف این مراکز را به بخشهای مهم دولتی و خصوصی کشور تاجیکستان معرفی کند تا مردم با اطمینان از این خدمات بتوانند به این مراکز درمانی مراجعه کنند. آقای نهاوندی پیشبینی کرد که حداقل 9 ماه نیاز به اطلاعرسانی و آگاهیدهی به مردم وجود دارد تا پس از آن مراکز درمانی بتوانند شعبات خود را در آن کشور دایر کنند ضمن آنکه انتفاع مالی را در مراحل اولیه در نظر نگیرند.

 

در پایان جلسه، از بخشهای مهم این مرکز مانند بخش غربالگری، جداسازی و مخازن ذخیرهسازی سلولها بازدید به عمل آمد و

 

پیشنهاد شد بروشورهای این مرکز به زبان سیریلیک برگردان شود و در اختیار برخی مراکز تاجیکستان قرار گیرد.

 

 

 

شرکتکنندگان در این جلسه عبارت بودند از:

آقایان دکتر ضرابی، دکتر سلطانی، دکتر آبرون، مهندس چولایی آقای اسکندری از مرکز رویان؛

آقایان دکتر شبستری، دکتر دقیقی، دکتر بهادری، علیجانی، حسنی، قریبی، خانم مقدسی از انجمن دوستی؛

وآقای نهاوندی، معاون بخش دیابت.

 

گزارش از: مهناز مقدسی

 

لینک خبر در سایت رویان :

 

[url=http://]http://www.rsct.ir/Default.aspx?tabid=264&articleType=ArticleView&articleId=2873[/url]

 

گزارش تصویری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر جدید