اخبار انجمن دوستی

سخنراني دكتر روشن رحمان


 

سخنراني دكتر روشن رحمان درباره فرهنگ عاميانه

با حضور دكتركاشانف رييس انجمن پيوند

و دكترمجتهد شبستري رییس انجمن دوستی ایران تاجیکستان

 

یکشنبه  14 ارديبهشت نمايشگاه كتاب طبقه دوم  شبستان. تالار خليج فارس ساعت 11-

 

 

 

 

ارسال نظر جدید