درباره انجمن / آیین نامه عضویت در انجمن

عضویت عمومی


عضویت عمومی
افرادی که فاقد شرایط اختصاصی هستند یا تمایل به عضویت پیوسته (اصلی) ندارند میتوانند به عضویت وابسته (غیراصلی) انجمن در آیند . بدیهیست این افراد از حق رای و انتخاب شدن در هیات مدیره انجمن برخوردار نخواهند شد.
شما میتوانید برای عضویت عمومی همان فرم عضویت پیوسته (اصلی) را تکمیل نمایید.
                                                                                  لینک  «فرم عضویت عمومی» 

ارسال نظر جدید